utorok 19. apríla 2011

Znaky bežnej komunikácie v ukážke z knihy C. Cooksonovej „Spravodlivosť je žena“

No tak, no tak, všetko je v poriadku, moja zlatá. Všetko je v poriadku.
Ach, Betty! Betty! Zomriem.
Nie, nezomrieš. Neblázni!
Čo ty vieš. Elaine zalapala po vzduchu a pokračovala: Nevieš, aké je to. Nikdy... už nikdy, kým... kým budem žiť. Počuješ?
Áno, moja zlatá, počujem.
Musí mi odprisahať, áno, musí mi odprisahať, že už nikdy. A...ach...

Znaky bežnej komunikácie:
 • pestrá modalita viet (zvolacie vety – Ach, Betty!),
 • nedokončené vety (A...ach...),
 • apoziopéza (Nikdy... už nikdy, kým... kým budem žiť.),
 • opakovanie slova, príp. skupiny slov viackrát (Musí mi odprisahať, áno, musí mi odprisahať...),
 • úmyselné vynechávanie slov (... musí mi odprisahať, že už nikdy.),
 • citovo zafarbené slová, resp. slovné spojenia (moja zlatá),
 • používanie citosloviec na vyjadrenie pocitov (Ach, Betty!),
 • používanie častíc – znak spontánnosti prejavu (No tak, no tak...),
 • expresívny slovosled (Nevieš, aké je to. namiesto Nevieš, aké to je.),
 • emocionalita sa prejavuje zveličovaním (Neblázni!),
 • povzdychnutie je tiež prejav emocionality (Čo ty vieš.),
 • vety sú často jednočlenné a holé (Betty! Zomriem. Neblázni! Počuješ?).
Použitá literatúra:

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk pre 1. ročník SŠ. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2009.
COOKSONOVÁ, C.: Spravodlivosť je žena. Preložil Viktor Krupa. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1995.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára